Haos
Ja sam Lora.
Home Theme

saharoza:

Znaš zašto mi je važna naša zajednička slika? Zato što ćeš otići, a ona će me iz dana u dan podsjećati tko smo bili, iako ćeš pored mene prolaziti kao da ništa nismo bili.

L.

Read More

(via e-moj-andjele)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter